Rhoi drwy’r Gyflogres

Gallwch gyfrannu swm bach o’ch cyflog bob mis i Mind Conwy a chefnogi ein gwaith heb unrhyw waith gweinyddol na ffioedd. Bydd eich cefnogaeth reolaidd yn ein helpu ni i fod yn gefn i bobl drwy’r flwyddyn.

Beth yw rhoi drwy’r gyflogres?

Rhoi drwy’r gyflogres yw un o’r ffyrdd mwyaf hwylus a chost-effeithiol o gyfrannu at elusen. Y cyfan mae angen i chi ei wneud yw dewis faint rydych chi eisiau ei gyfrannu o’ch cyflog misol cyn-treth, yna bydd yr arian yn cael ei roi i elusen heb i chi orfod wneud dim!

Gan fod y rhodd yn cael ei dynnu o’ch cyflog gros, mae’r hyn y byddech chi fel arfer yn ei dalu fel treth incwm (20%, 40% neu 45% yn dibynnu ar eich cyflog) yn mynd i elusen yn hytrach, gan wneud i’ch arian fynd ymhellach.

Felly, er enghraifft, petai chi’n penderfynu rhoi £10 y mis i Mind Conwy, £8 yn unig o’ch cyflog misol fyddai’n cael ei dynnu, a byddai’r £2 sy’n weddill yn dod o’r hyn y byddech chi wedi ei dalu fel treth incwm ar yr enillion.

Sut mae rhoi drwy’r gyflogres yn gweithio?

Er mwyn dechrau cyfrannu drwy gynllun o’r fath, mae’n rhaid i’ch cyflogwr gofrestru ag asiantaeth rhoi drwy’r gyflogres (PGA: payroll giving agency). Gofynnwch i’ch pennaeth neu reolwr Adnoddau Dynol am hyn. Mae rhestr o asiantaethau sydd wedi’u cymeradwyo ar wefan CThEM yma.

Ar ôl i’ch cyflogwr gofrestru, y cyfan mae’n rhaid i chi ei wneud yw rhoi gwybod iddo eich bod am gyfrannu drwy’r cynllun rhoi drwy’r gyflogres, a bydd eich cyflogwr yn gwneud y trefniadau i dynnu eich cyfraniad bob mis. Rhag ofn y bydd ei angen arnoch, rhif elusen gofrestredig Mind Conwy yw 1073596.

Ar ddiwedd pob mis, bydd eich adran gyflogres/gyllid yn anfon yr arian i’r PGA a ddewiswyd (bydd yr union broses yn dibynnu ar yr asiantaeth a ddewiswyd). Yna bydd yr asiantaeth yn trefnu bod yr arian yn cael ei dalu i’r elusen. Unwaith y bydd y trefniadau wedi’u gwneud, does dim angen i chi wneud dim!

Beth yw manteision rhoi drwy’r gyflogres?

Mae rhoi drwy’r gyflogres yn fanteisiol i weithwyr, cyflogwyr ac elusennau.

  • I weithwyr, dyma’r ffordd fwyaf hwylus o wneud cyfraniadau rheolaidd, ac yn sicr dyma’r ffordd fwyaf cost-effeithiol, ac mae’n gwbl hyblyg.
  • I gyflogwyr, gall roi hwb i ysbryd a chymhelliad staff, helpu â’ch proffil cyhoeddus, mae’n gost-effeithiol iawn a does dim llawer o ffioedd, neu ddim o gwbl.
  • I elusennau, mae’n cynnig llif incwm rheolaidd, dibynadwy, heb fawr ddim gwaith gweinyddol, ac mae’n agor y drysau i ragor o bartneriaethau a chyfleoedd codi arian.

Mae’r broses o drefnu cynllun rhoi drwy’r gyflogres yn syml, yn gyflym, ac yn rhad ac am ddim mewn sawl achos. Ond mae’r manteision yn bellgyrhaeddol i bawb sy’n gysylltiedig. Felly, beth amdani?

X
Skip to content