Codwch arian ar ein cyfer

Mae Mind Conwy yn diolch i bawb sy’n codi arian ar ein cyfer – ni fyddem yn gallu gwneud ein gwaith heb eich cefnogaeth chi! Mae angen eich cymorth chi arnom er mwyn i ni fod yn gefn i eraill – ar ben arall y ffôn, allan yn y gymuned leol, ac yn ymgyrchu dros well cefnogaeth, i ddod â’r gwarthnod i ben.

Diolch am ystyried codi arian ar gyfer Mind Conwy!

Rydym yn dibynnu ar gefnogaeth leol i wneud ein gwaith, ac rydym wir yn ddiolchgar i bawb sy’n codi arian!

Eisiau gwneud tro da a theimlo’n dda? Mae sawl ffordd y gallwch helpu:

Trefnwch eich digwyddiad codi arian ar gyfer Mind Conwy. Ydych chi’n gomedïwr, yn ganwr, neu’n bobydd? Allech chi gynnal bore coffi, trefnu diwrnod gwisg anffurfiol yn y gwaith, neu noson gwis? Efallai eich bod chi’n hoffi gemau cyfrifiadurol ac eisiau cynnal ffrwd fyw? Os ydych yn meddwl y gallech drefnu digwyddiad i’n helpu ni i godi arian – ni waeth pa mor fawr neu fach – cysylltwch â ni! Rydym wrth ein bodd yn clywed am eich syniadau gwych a gallwn eich helpu i wneud y mwyaf o’ch ymgyrchoedd codi arian.

Pam codi arian ar gyfer Mind Conwy?

Mae Mind Conwy yn elusen annibynnol, wedi’i chofrestru â’r Comisiwn Elusennau. Er ein bod yn gysylltiedig â chymdeithas genedlaethol Mind, rydym yn gyfrifol am ein hincwm ein hun, ein trefniadau codi arian, darpariaeth gwasanaeth, llywodraethiant a thimau staff a gwirfoddolwyr. Nid ydym yn derbyn cymorth ariannol gan Mind.

Edrychwch ar ein tudalennau digwyddiadau i gael syniadau ar gyfer digwyddiadau’r dyfodol, neu os hoffech gysylltu â ni gallwn sgwrsio am eich syniadau. Gwnewch gais am becyn codi arian [yma].

Ni waeth a fyddwch yn codi £15, £50 neu £500 ar ein cyfer, byddwch chi’n cael effaith uniongyrchol ar wasanaethau cymorth iechyd meddwl yn Sir Conwy ac yn ein helpu ni i gynnig y cymorth cywir ar yr amser cywir, i gynifer o bobl â phosibl ar draws y sir.

Syniadau Codi Arian

Mae pob math o ffyrdd y gallech godi arian a chodi ymwybyddiaeth am Conwy Mind. Mae gwybodaeth ar gael am ein digwyddiadau, syniadau codi arian a chymorth.

Heriau Egnïol

Beth am ddod yn fwy heini, yn gyflymach, a mynd ymhellach. Heriwch eich hun drwy gymryd rhan yn un o’n digwyddiadau.

Byddwn yn datblygu calendr digwyddiadau cyn bo hir – cadwch lygad am galendar o ddigwyddiadau agored a rhai heriau rhithiol!

Codi arian yn y gwaith

Beth am ddod yn fwy heini, yn gyflymach, a mynd ymhellach. Heriwch eich hun drwy gymryd rhan yn un o’n digwyddiadau.

Byddwn yn datblygu calendr digwyddiadau cyn bo hir – cadwch lygad am galendar o ddigwyddiadau agored a rhai heriau rhithiol!

Codi arian gyda grŵp

Ydych chi’n perthyn i glwb chwaraeon, sgowtiaid, cynghrair gemau, neu rywbeth mwy anarferol? Dewch ynghyd i godi arian a sicrhau nad oes yn rhaid i neb wynebu problem iechyd meddwl ar ei ben ei hun.

Cynnal Prynhawn Crefftau

Dewch ynghyd ar-lein neu yn eich cartref gyda’ch hoff bobl i dreulio’r prynhawn yn gwneud crefftau. Gallwch greu tudalen codi arian ar-lein a gofyn i’ch gwesteion gyfrannu i Mind Conwy er mwyn cymryd rhan.

Cliciwch yma i dderbyn pecyn Prynhawn Crefftau

Trefnwch eich digwyddiad eich hun

Beth am gynnal cwis, lliwio eich gwallt, dringo mynydd neu gynnal te parti, byddwch yn greadigol!

Cymorth i Godi Arian

Mae ein tîm yn hapus i roi cymorth i chi â’ch ymgyrchoedd codi arian. Gallwch ein ffonio neu anfon e-bost i roi gwybod i ni am eich cynlluniau

01492 879907

info@conwymind.org.uk

Cliciwch yma am arweiniad i safle Just Giving a rhagor o wybodaeth am godi arian

Ewch ati i greu eich tudalen codi arian eich hun ar ran Mind Conwy

Gan ei bod yn elusen fach, leol, rydym yn defnyddio llwyfan codi arian Just Giving.

Cliciwch ar y botwm isod i greu tudalen Just Giving er mwyn dechrau codi arian ar gyfer Mind Conwy.

Bwrdd arwain codi arian Mind Conwy

X
Skip to content