Parabl

Mae Mind Conwy yn cynnig y gwasanaeth cwnsela hwn fel rhan o gontract gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Beth yw Parabl?

Mae Therapïau Siarad Parabl yn cynnig ymyriadau therapiwtig tymor byr ar gyfer unigolion sy’n wynebu problemau iechyd meddwl cyffredin neu ddigwyddiadau bywyd heriol a allai fod yn effeithio ar eu lles emosiynol. Gallai’r ymyriadau hyn gynnwys sesiynau cwnsela, grŵp therapiwtig neu raglen hunan-gymorth CBT o dan arweiniad.

A yw Parabl yn addas i mi?

Mae Parabl yn addas i chi os ydych chi’n 18 oed neu throsodd, yn byw yn Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint neu Wrecsam, ac mae arnoch angen cymorth â’ch iechyd meddwl.

Byddwch yn cael cynnig asesiad dros y ffôn i drafod eich anghenion ac i gytuno ar y gwasanaeth mwyaf priodol o blith dewis o opsiynau.

Cysylltwch â ni

Cynigir atgyfeiriadau i Parabl dros y ffôn yn unig. Ffoniwch 0300 777 2257 os gwelwch yn dda

Os hoffech gael gwybodaeth gyffredinol am y gwasanaeth, anfonwch e-bost ask@parabl.org

X
Skip to content