Cwnsela

Mae ein gwasanaeth cwnsela ar gael i bawb sy’n 18 oed a throsodd. Rydym yn cynnig 6 wythnos o sesiynau cwnsela.

Beth yw cwnsela?

Nod cwnsela yw eich cefnogi chi, gwrando arnoch a chreu man diogel lle gallwch ystyried materion sy’n digwydd yn eich bywyd a dod o hyd i’r ffordd ymlaen.

Mae ein holl gwnselwyr yn gymwysedig ac yn gweithio’n bennaf drwy ganolbwyntio ar anghenion yr unigolyn. Maent wedi’u cofrestru â’r BACP ac yn gweithio yn ôl canllawiau’r sefydliad hwnnw.

Mae cyfrinachedd yn hollbwysig, felly ni fydd unrhyw faterion y byddwch yn eu trafod â’ch cwnselydd yn cael eu rhannu â neb. Yr unig amser y byddai’n rhaid torri’r cod cyfrinachedd yw petai perygl mawr i chi eich hun neu rywun arall. Byddai’r cwnselydd yn trafod hyn gyda chi yn gyntaf.

Sut mae’n gweithio?

Ar ôl yr atgyfeiriad cychwynnol, byddwch yn cael asesiad byr a holiadur i asesu eich meysydd angen. Byddwch yn cael cynnig 6 sesiwn, fel arfer yn wythnosol, ar amser sy’n addas i chi a’ch cwnselydd.

Gall pob sesiwn bara hyd at 45 munud. Os oes angen i chi newid neu ganslo apwyntiad, gallwch gysylltu â’r cwnselydd yn uniongyrchol.

A yw cwnsela yn addas i mi?

Os ydych chi’n 18 oed neu throsodd, yn byw yn Sir Conwy ac mae angen cymorth iechyd meddwl a lles arnoch yna gallai cwnsela fod yn addas i chi.

Mae’r cwnsela yn cynnig therapi tymor byr ar gyfer pobl sy’n wynebu problemau iechyd meddwl cyffredin a digwyddiadau bywyd heriol sy’n achosi gorbryder, straen ac yn gwneud i chi deimlo’n isel eich hwyliau.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw drwy ffonio 01492 879907 neu anfon e-bost info@conwymind.org.uk

X
Skip to content