Byw Bywyd yn Llawn

Rhaglen saith wythnos o hyd sy’n cynnig ffyrdd o wella iechyd meddwl a lles.

Beth yw Byw Bywyd yn Llawn?

Mae Byw Bywyd yn Llawn yn gwrs saith wythnos o hyd am ddim sy’n ceisio eich helpu i ddeall eich teimladau yn well, meithrin gwydnwch a datblygu strategaethau ymdopi i helpu â straen bob dydd.

Mae’r rhaglen yn dilyn dull Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT), gan edrych ar y cysylltiad rhwng emosiynau, meddyliau ac ymddygiadau a sut gall newid meddyliau neu ymddygiadau annefnyddiol effeithio ar eich teimladau. Byddwch yn dysgu sut i rannu eich problemau yn rhai llai, haws eu trin, a thrwy gymryd rhan mewn gweithgareddau a thasgau strwythuredig byddwch yn darganfod ffyrdd mwy defnyddiol o helpu eich hun.

Bob wythnos bydd y cwrs yn ymdrin â thestunau fel:

  • Deall eich teimladau
  • Herio meddyliau ac ymddygiadau heriol
  • Meithrin hunan-barch a hyder
  • Datrys problemau
  • Goresgyn ymddygiad osgoi
  • Dod o hyd i gymorth

A yw Byw Bywyd yn Llawn yn addas i mi?

Gallai Byw Bywyd yn Llawn fod yn addas i chi os ydych chi’n wynebu problemau iechyd meddwl llai difrifol fel straen, gorbryder neu rydych yn isel eich hwyliau, ac rydych eisiau derbyn cymorth strwythuredig fel rhan o grŵp er mwyn dysgu technegau ymarferol a gwella eich lles.

Cysylltwch â ni

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â ni heddiw drwy ffonio 01492 879907 neu anfon e-bost info@conwymind.org.uk

X
Skip to content