Dod yn Ymddiriedolwr

Rydym yn recriwtio Ymddiriedolwyr ar hyn o bryd i ymuno â’r Bwrdd Ymddiriedolwyr i oruchwylio llywodraethiant, sefydlogrwydd ariannol a datblygiad ein mudiad.

Allech chi fod yn rhan o ddyfodol uchelgeisiol Mind Conwy a’n helpu ni i gefnogi rhagor o bobl â phroblemau iechyd meddwl?

Rydym yn elusen leol, annibynnol, sy’n gweithio ar draws Sir Conwy, ac rydym yn gysylltiedig â’r elusen genedlaethol Mind. Ein gweledigaeth yw na fyddwn yn rhoi’r gorau iddi nes bod pawb sy’n wynebu problem iechyd meddwl yn derbyn cymorth ac yn cael ei barchu. Mae gennym enw da iawn yn yr ardal ac rydym yn darparu gwasanaethau amrywiol sy’n cael effaith go iawn ac yn trawsnewid sefyllfa’r bobl sy’n eu defnyddio a’r gymuned ehangach. Mae gennym drosiant o tua £500,000 ac rydym yn y broses o ehangu ein darpariaeth yn sylweddol ar draws ardaloedd a chymunedau gwahanol.

Y cyfle

Rydym yn chwilio am hyd at dri o ymddiredolwyr i ymuno â’n bwrdd. Ymddiriedolwyr yw ein harweinwyr ar y lefel uchaf. Maent yn pennu ein cyfeiriad strategol, yn sicrhau ein bod yn defnyddio ein hadnoddau yn effeithiol a’n bod yn cael yr effaith fwyaf bosibl ar ein cymuned. Disgwylir i ymddiriedolwyr gyflawni dyletswyddau mewn ffordd sy’n adlewyrchu gwerthoedd ac ethos Mind Conwy; ac mewn ffordd agored, anormesol, barchus, sy’n cael ei harwain gan brofiad ac ymrwymiad i gyfle cyfartal.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr ymroddedig, empathetig ac uchelgeisiol a fydd yn gallu ein helpu i gyflawni ein cenhadaeth a’n harwain yn agosach at ein huchelgais pennaf: cymdeithas lle mae pawb sy’n wynebu problem iechyd meddwl yn cael cymorth ac yn cael ei barchu.

Fel ymddiriedolwr byddwch yn:

   • meddwl yn strategol ac yn greadigol
   • arwain y mudiad i gyflawni ei ymrwymiad a’i uchelgais yn llawn
   • craffu ar yr effaith rydym yn ei chael
   • cyfathrebu’n glir ac yn sensitif mewn trafodaethau grwpiau mawr
   • defnyddio barn annibynnol i ddod i benderfyniadau ar ran y mudiad
   • ymroddedig i’n cenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd.

Mae gennym ddiddordeb arbennig os oes gennych sgiliau a phrofiad yn unrhyw un o’r meysydd canlynol:

   • Cyllid
   • Digidol
   • Pobl ifanc
   • Profiad personol

Mae amrywiaeth yn hollbwysig er mwyn i’r bwrdd fod yn effeithiol; gan alluogi trafodaethau amrywiol, trafodaeth fywiog a phenderfyniadau, fel y gallwn gael yr effaith fwyaf. Rydym yn annog ceisiadau gan bobl sydd wedi cael profiad personol o broblemau iechyd meddwl a phobl o bob cefndir ethnig, sosio-economaidd, crefyddol, proffesiynol a phersonol. Ni waeth a ydych yn ymddiriedolwr profiadol neu’n cymryd y camau cyntaf i faes llywodraethiant, os oes gennych yr ymrwymiad, y gwerthoedd a’r sgiliau, rydym yn awyddus i glywed gennych.

Fel ymddiriedolwr, byddwch yn derbyn:

   • Cymorth ymsefydlu a hyfforddiant ar gyfer y rôl
   • Eich treuliau
   • Cyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd
   • Gwerthusiad blynyddol er mwyn helpu i gefnogi eich datblygiad

Ymrwymiad Amser

Mae rôl yr ymddiredolwr yn un wirfoddol ac rydym yn talu eich costau, ond gofynnir i chi ymrwymo tua 4-8 awr y mis. Mae’r bwrdd yn cyfarfod chwe gwaith y flwyddyn – ar hyn o bryd yn rhithiol drwy system gwe-gynadledda.

Sut i wneud cais

Er mwyn datgan eich diddordeb mewn dod yn ymddiriedolwr, a fyddech cystal â llenwi ein ffurflen datgan diddordeb gan nodi pam mae gennych ddiddordeb yn y rôl a pha sgiliau a rhinweddau sydd gennych. A fyddech cystal ag anfon eich ffurflen at y Prif Swyddog Gweithredol (denise.roberts@conwymind.org.uk).  

Byddem yn ddiolchgar iawn petai chi hefyd yn llenwi’r ffurflen amrywiaeth a’i hanfon atom – mae’r ffurflen yn ddi-enw ac nid yw’r manylion yn cael eu defnyddio fel rhan o’r broses ddethol, ond mae’n ein helpu ni i wybod a ydym yn cyrraedd pob rhan o’n cymdeithas yn gyfartal.

I gael copi o ddisgrifiad y rôl a manylion yr unigolyn, cysylltwch â’r Rheolwr Cymorth Busnes (suzanne.evanson@conwymind.org.uk).    

Bydd disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus fod yn detsun gwiriad Uwch y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), yn ogystal â gwiriadau i ganfod a ydych wedi’ch anghymwyso rhag bod yn gyfarwyddwr cwmni ac ymddiriedolwr elusen

X
Skip to content