Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl

Cwrs achrededig wedi’i greu gan Mental Health First Aid Wales. Dysgwch sut i roi cymorth i rywun sy’n wynebu argyfwng iechyd meddwl neu sydd â phroblemau sy’n gwaethygu.

Cynnwys y Cwrs:

Mae’r cwrs Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl wedi’i achredu a’i greu gan Adult Mental Health First Aid (Wales), ac mae’n seiliedig ar ganllawiau MHFA.

Mae’r cynnwys yn seiliedig ar dystiolaeth, gyda mewnbwn gan weithwyr proffesiynol ym maes iechyd meddwl, ymchwilwyr ac eiriolwyr defnyddwyr. Fel cyfranogwr, byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o salwch meddwl a’r ymyriadau, yn cael gwybodaeth am strategaethau cymorth cyntaf priodol, gan ddod yn fwy hyderus i gynnig help i unigolion sy’n wynebu problem iechyd meddwl.

Byddwch:

  • Yn meithrin hyder i ddelio ag argyfwng iechyd meddwl
  • Yn dysgu sgiliau ymarferol i’ch helpu i ddelio ag argyfyngau cyffredin
  • Yn derbyn tystysgrif MHFA Wales ar ôl cwblhau’r cwrs

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn:

  1. gwybod beth i’w wneud i helpu rhywun mewn argyfwng a rhoi gobaith o adferiad iddo.
  2. defnyddio Cynllun Gweithredu MHFA ar gyfer: iselder, hunanladdiad, NSSI, gorbryder, pyliau panig, trawma, seicosis, cyflyrau seicotig difrifol, anhwylder defnyddio sylweddau, ymddygiadau ymosodol, ac anhwylder defnyddio sylweddau.
  3. ymarfer hunan-ofal.

Hyd y cwrs:

2 x 3 sesiwn awr o hyd drwy Zoom neu wyneb yn wyneb gyda thiwtor achrededig, ynghyd â 5 awr o ddysgu ar-lein hunan-arweiniol.

Costau’r cwrs:

£200 y pen

Gostyngiad ar gael ar gyfer grŵp o 8 – £1,400

Gostyngiad o 20% ar gyfer mudiadau/elusennau’r trydydd sector; ysgolion a cholegau; gweithwyr allweddol/gweithwyr y gwasanaethau brys.

I archebu cwrs:

I gael rhagor o fanylion am gyrsiau agored y gallwch gymryd rhan ynddynt fel unigolyn neu i archebu cwrs ar gyfer grŵp o bobl, cysylltwch â:

training@conwymind.org.uk

01492 879907

X
Skip to content