Gweledigaeth a Gwerthoedd

Ein Gweledigaeth

Ein Gweledigaeth yn Mind Conwy yw cael cymdeithas lle mae pawb sydd ag anghenion iechyd meddwl a phroblemau emosiynol yn derbyn cymorth, yn cael eu trin â pharch, ac yn cael eu derbyn a’u cynnwys heb ofni gwarthnod a gwahaniaethu.

Rydym yn credu y dylai pawb gael yr hawl a’r cyfle i gael mynediad at wasanaethau cynhwysfawr a fydd yn eu galluogi i wella a gwireddu eu potensial llawn. Mae hyn yn cynnwys mynediad at wasanaethau ac ymatebion yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Ein Gwerthoedd

Mae ein Gwerthoedd wrth galon popeth rydym yn ei wneud. Rydym yn arddel y gwerthoedd hyn:

Yn agored – Rydym yn ymestyn allan i’r bobl y mae arnynt angen ein cymorth

Gyda’n gilydd – Rydyn yn gryfach pan fyddwn yn gweithio mewn partneriaethau

Yn ymatebol – Rydym yn gwrando, rydym yn gweithredu

Yn annibynnol – Rydym yn dweud ein dweud, ar ran y bobl rydym yn eu gwasanaethau, yn ddi-ofn

Yn ddiatal – Ein nod yw bod yn rhydd rhag dyled a sicrhau ein bod yn berthnasol i’r bobl rydym yn eu gwasanaethu, fel na fydd yn rhaid i ni roi’r gorau i wella’r hyn rydym yn ei wneud a’r ffordd rydym yn ei wneud.

Ein Nodau:

Cadw’n iach: Rhoi cymorth i bobl sy’n debygol o ddatblygu problemau iechyd i gadw’n iach.

Grymuso dewis: Grymuso pobl sy’n wynebu problem iechyd meddwl i wneud dewisiadau gwybodus am y ffordd maent yn byw ac yn gwella

Gwella gwasanaethau a chymorth: Sicrhau bod pobl yn derbyn y gwasanaethau a’r cymorth cywir ar yr amser cywir i helpu eu hadferiad a’u galluogi i fyw â’u materion iechyd meddwl

Galluogi cyfranogiad cymdeithasol: Agor y drysau i bobl â phrofiad o faterion iechyd meddwl er mwyn iddynt gymryd rhan llawn mewn cymdeithas

Dileu anghydraddoldeb o ran cyfleoedd: Sicrhau bod pobl sy’n wynebu gwahaniaethu oherwydd eu hiechyd meddwl a mathau eraill o wahaniaethu yn cael eu trin yn gyfartal

Rhagoriaeth o ran trefniadaeth: Gwneud y mwyaf o’n hasedau drwy adeiladu diwylliant o ragoriaeth.

X
Skip to content