Ynglŷn â Mind Conwy

Rydym wedi bod yn rhoi cymorth i wella iechyd meddwl a lles yn Sir Conwy am dros 35 mlynedd!

Amdanom Ni

Rydym ni’n elusen leol, annibynnol sy’n cael ei rheoli gan ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Sefydlwyd yr elusen yn 1985, ac mae gennym dros 35 mlynedd o brofiad o gynnig cymorth iechyd meddwl a lles ar draws Sir Conwy.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau er mwyn ateb anghenion sy’n newid yn barhaus yn ein cymuned, ac rydym yn cynnwys defnyddwyr gwasanaeth wrth gynllunio, datblygu, cyflwyno ac adolygu ein gwasanaethau.

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’n cymuned i herio’r gwarthnod a’r gwahaniaethu sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl, darparu gwasanaethau cynhwysol sy’n hygyrch i bawb sydd arnynt eu hangen, gan sicrhau nad oes yn rhaid i neb wynebu problem iechyd meddwl ar ei ben ei hun.

Rydym eisiau helpu cynifer o bobl â phosibl gan fod materion iechyd meddwl yn effeithio ar bob un ohonom: chi eich hun, rhywun yn eich teulu, ffrind, cydweithiwr, cymydog, neu ffrind ysgol – gall yr effaith fod yn anodd iawn ei rheoli. Mae Mind Conwy yma i gynnig cymorth yn ôl yr angen, yn eich ardal leol.

Ynglŷn â Sir Conwy

Mae Mind Conwy yn gweithio ar draws Sir Conwy yng Ngogledd Cymru, ardal â phoblogaeth o 120,000 o bobl. Gan fod 1 o bob 4 o bobl yn wynebu anhawster iechyd meddwl bob blwyddyn, mae hynny’n golygu bod angen cymorth iechyd meddwl a lles ar bron i 30,000 o bobl yn ein hardal bob blwyddyn.

Ein nod yw cynnig gwasanaethau mewn cymunedau lleol, gan ddefnyddio canolfannau cymunedol fel llyfrgelloedd a Chanolfannau Teulu, lle bo’n bosibl, i leihau teithio a gwneud ein gwasanaethau yn fwy hygyrch.

Byddwn hefyd yn parhau i gynnig ein gwasanaethau yn rhithiol (dros y ffôn, yn y post ac ar-lein) er mwyn helpu i gyrraedd cynifer o bobl â phosibl.

Ein gwasanaethau

Ein nod yw cynnig cymorth i wella iechyd meddwl a lles pobl ar draws Sir Conwy. Er mwyn gwneud hyn rydym yn darparu amrediad o wasanaethau ar draws ein Hybiau

Hwb Cymunedol – Hwb symudol/rhithiol; Mamau sy’n Bwysig; Byw Bywyd yn Llawn; Fy Nghenhedlaeth; gwybodaeth a chyfeirio; cymorth un i un

Hwb Therapïau Siarad – Cwnsela drwy Parabl neu ein gwasanaeth Cwnsela Conwy; Monitro Gweithredol; CBT ar-lein; grwpiau therapiwtig

Hwb Pobl Ifanc – Cwnsela; Monitro Gweithredol Pobl Ifanc; Grwpiau Therapiwtig; Codi ymwybyddiaeth; Pencampwyr pobl ifanc

Ein perthynas â Mind yn genedlaethol

Mae Mind Conwy yn gysylltiedig â rhwydwaith Mind sy’n cynnwys dros 130 o fudiadau ar draws Cymru a Lloegr sy’n darparu gwasanaethau, yn ymgyrchu, ac yn rhoi llais i bobl â phroblemau iechyd meddwl, eu teuluoedd, gofalwyr a’r gymuned. Fodd bynnag, fel yn achos yr holl ganghennau Mind lleol ar draws y rhwydwaith, rydym yn elusen annibynnol ac yn gyfrifol am ein trefniadau codi arian a chyllid, ein llywodraethiant a’n penderfyniadau, ein datblygiad a’n staff a’n gwirfoddolwyr ein hunain. Nid ydym yn derbyn arian gan Mind yn genedlaethol.

X
Skip to content